Mersin Taksi

Mersin Taksi Ücreti Hesaplama MotoruYada Taksi Ücreti Hesaplama Linkine týklayarak hesaplama yapabilirsiniz.

Mersin Taksi Ücreti Hesaplama

Mersin Taksi Hizmeti,7 gün 24 Saat Hizmetinizdedir.. Klimalý ve Konforlu Taksi Araçlarýmýz sizlere güvenli ve konforlü bir hizmet sunmak için varýz... Mersin Taksi olarak Yeniþehir Taksi, Mezitli Taksi, Toroslar Taksi, Akdeniz Taksi, Kazanlý Taksi, Karaduvar Taksi ,Tece Taksi, Çeþmeli Taksi, Kargýpýnarý Taksi, Tömük Taksi, Erdemli Taksi, Limonlu Taksi, Ayaþ Taksi, Kýzkalesi Taksi, Narlýkuyu Taksi bölgelerinde hizmet vermekteyiz... Taksilerimiz telefonla çaðýrdýðýnýz her yere en geç 5 dakikada gelebilir.. tüm lokasyonlarda araçlarýmýz mevcuttur.Taksi Ücreti Hesaplama (Taksimetre Hesaplama)

Taksi ile ulaþým alternatifi özellikle þehir içi ulaþýmda gittikçe daha da yaygýnlaþan ve tercih edilen bir ulaþým yöntemidir. Eðer araba kullanma imkaný yoksa ve toplu taþýma ile uðraþmak istenilmiyorsa taksi ile hýzlý ve konforlu bir þekilde ulaþým ihtiyacý karþýlanabilmektedir. Üstelik günümüzde artan araç sayýsý ile oldukça sýkýntýlý bir hale dönüþen trafik ve otopark sorununu da eklersek taksi alternatifi ile ulaþým ihtiyacýnýn karþýlanmasý çok daha rahat ve konforlu olmaktadýr. Ancak þehirden þehir deðiþebilen taksi ücretleri ve artan taksicilik faaliyetleri dolayýsýyla güvenilir ve nezih bir taksi hizmeti alma isteði de yolcularýn en büyük isteklerinden birisini oluþturmaktadýr. Bu anlamda yýllardýr kaliteli araç filosu ve nitelikli ekibi ile Mersin Taksi tüm bu ihtiyaçlara karþýlýk verebilmektedir. Mersin ilinin birçok noktasýnda hizmet veren Mersin Taksi ile hayatýnýzý kolaylaþtýrabilir ve kolaylýkla ulaþýmý sorun olmaktan çýkarabilirsiniz. Ayrýca internet sitemiz üzerinden taksi ücreti hesaplama robotumuz ile bulunduðunuz il ve yapýlacak yolculuðun mesafesini yazarak ne kadar bir ücret ile karþýlaþacaðýnýzý belirleyebilirsiniz.

Taksimetre Nedir?

Rastgele karþýlaþtýðýnýz bir taksi hizmeti esnasýnda taksi þoförüne olan güven oldukça önemlidir. Bu anlamda yolculara en çok güven saðlayan ve taksi ücreti hesaplama iþlevini yerine getiren araç taksimetredir. Pekii taksimetre nedir ve nasýl bir çalýþma mekanizmasý vardýr? Taksimetre adý verilen küçük kutular kýsaca zaman ve mesafeyi ölçen aletlerdir. Alet gidilen yolun mesafesini ve gidiþ süresini ölçtükten sonra bu verileri ücretin ödeneceði para birimine çevirmektedir. Ancak taksilerde ödenen ücretler þehirlere ve bölgelere göre deðiþiklik gösterebilmektedir. Yani ayný kilometre yola karþýlýk bir bölgede baþka bir bölgeye göre daha fazla ya da daha az ücret ödenebilir.

Taksi Ücreti Nasýl Hesaplanýr?

Belli bir ücret karþýlýðýnda yolcu taþýyan ve taksimetre ile çalýþan araçlar olan taksiler her ilde o ile özel bir tarife ile yolcu taþýmaktadýrlar. Bu tarife genel olarak kilometre baþýna iþleyen ücret ile belirlenir. Seyahatin baþlamýþ olduðu ilin tarifesine uygun olarak ilk açýlýþ ve kilometre baþýna düþen ücret belirlenir. Ardýndan bu tarife kullanýlarak gidilen mesafe için ödenmesi gereken ücret hesaplanýr. Kýsaca söylemek gerekirse taksimetre hesaplama esnasýnda göz önüne alýnan parametreler; açýlýþ fiyatý, yolculuk süresi ve mesafe bilgileridir.

Köprü ve Otoyol Ücretleri

Taksi ücreti hesaplama iþlemi içerisinde eðer seyahat edilen güzergahta paralý otoyol ya da köprü geçiliyorsa, buralarda ödenen geçiþ bedelleri de taksimetre hesaplama sonucunda çýkacak olan tutara eklenmektedir.

7/24 Ulaþýlabilir Taksi

Özellikle bölgemizde gece 00.00 itibariyle toplu ulaþým imkaný bulunmamaktadýr. Toplu ulaþým hizmetleri sabah 07.00’da baþlayarak 00.00’da sona ermektedir Ancak ulaþým her an ve hatta her beklenmeyen anda bir ihtiyaç olabilmektedir. Bu anlamda Mersin Taksi ekibi ile kentin her lokasyonunda 7/24 taksi hizmeti vermekteyiz. Bünyemizdeki konforlu araçlar ve uzman, nitelikli þoförlerimizle dilediðiniz her saat dilediðiniz tüm lokasyonlara ulaþým saðlayabilirsiniz. Taksilerimiz bizi aramanýzdan itibaren en geç 5 dakika içerisinde bulunduðunuz yere eriþim saðlayacaktýr.

Neden Mersin Taksi?

Tüm Mersin bölgesinde hizmet veren firmamýzdan faydalanmadan önce dilerseniz taksi ücreti hesaplama motorumuzu kullanarak ulaþmak istediðiniz lokasyon için oluþacak olan taksimetre ücretini önceden öðrenebilirsiniz. Taksimetre hesaplama konusundaki þeffaf politikamýz ve iþleyiþimiz ile yýllardýr yolcularýmýzýn güvenini kazanarak kilometrelerce yol aldýk. Bunun yaný sýra Mersin bölgesindeki geniþ araç aðýmýz ve lokasyonumuz sayesinde aramalarýnýzýn ardýndan en geç 5 dakika içerisinde bulunduðunu yerde olabiliriz. Alanýnda uzman ve nitelikli ekibimiz ile 7 gün 24 saat ulaþým taleplerinizi kaliteli ve konforlu bir þekilde yerine getiriyoruz. Kent içi ulaþýmýn yaný sýra Adana – Mersin Havaalaný transfer yolculuklarýnda da güvenli bir hizmet sunarak yanýnýzdayýz. Dilerseniz standart þehir içi taksilerimizle, dilerseniz de VIP araçlarýmýzda bulunan Wi-Fi, gazete, sýcak ve soðuk içecek, kredi kartý ile ödeme gibi konforlarla seyahatinizi gerçekleþtirebilirsiniz. Uygun taksimetre hesaplama ücretlerimizle, alanýnda yetkin, deneyimli ve uzman ekibimizle, her türlü bakýmý ve sigortasý yapýlmýþ kaliteli ve ihtiyacýnýza yönelik çeþitlilikte araçlarýmýzda ulaþým sorununuzu konfora dönüþtürüyoruz. Mersin’in tüm noktalarýnda 7/24 saat sýnýrsýz ve aralýksýz taksi hizmetimiz için bize internet sitemizden ve telefon numaralarýmýzdan ulaþabilirsiniz.Service
TÜM MERSÝN BÖLGESÝ

Geniþ taksi aðýmýz ve bir çok lokasyonumuz sayesinde tek aramanýzla hemen yanýnýzdayýz.

Service
7/24 ONLÝNE TAKSÝ

Her zaman size hizmet vermek için profesyonel þöförlemizi herzaman yanýnýzda.

Service
HAVAALANI TRANSFER

Havaalaný Adana-Mersin Transferlerini güvenle yapacaðýnýz bir hizmet sunuyoruz.

Service
VÝP ARAÇLARLA

Araç için Wi-Fi, Gazete, Tv, Sýcak Soðuk içeceklerle ve Kredi Kartý ile Ödeme...

TAKSI FILOMUZ

HER TRANSFERE UYGUN TAKSI HIZMETLERI

Tariff

Standart

Standart Þehir içi Taksi araçalarýmýzla Hizmetinizdeyiz

MERSÝN TAKSÝ

Tariff

Vip Taksi

Vip Taksi Filomuzla Mersinde hizmetinizdeyiz

MERSÝN TAKSÝ

Tariff

Geniþ Araçlar

Ýsteðiniz doðrultusunda geniþ araçlarýmýz hizmetinizde

MERSÝN TAKSÝ

Tariff

Özel Araçlar

Özel Þehirdýþý Transfer araçlarýmýzla Hizmetinizdeyiz

MERSÝN TAKSÝ


MERSÝN TAKSÝ

MÜÞTERÝLERÝMÝZDEN GELEN MEKTUPLAR

Mersin Taksi ekibine teþekkürediyorum nezaman arasam hemen hýzlý birþekilde geliyorlar.

Fatma Gürsoylu
Client

Bu firmanýn en sevdiðim yaný 7/24 saat aradýðýmda ulaþmam ve gönderilen þöförlerin gayet titiz itinalý bir þekilde taksiyi kullanmasý.

Ahmet Þanlýtürk
Client

Mersinde en iyi taksi hizmeti diyebilirim. Her açýdan çok memnunum tafsiye ederim.

Mustfa Kan
Client

Mersin taksi ailesine teþekkürediyorum cocuklarýmý güvenle taksiye teslim edip okullarýna býrakýyor ve alýyorlar.

Aylin Þartlý
Client

Güleryüzlü kadro ve kaliteli hizmet anlayýþý ile mersin taksi ailesine teþekkürler.

Hakan Þartlan
Client

Caným Dostum bende bir yorum yazmak istedim bu kadar güzel bir hizmet verdiðin için seninle gurur duyuyorum.

Nihat Kalbur
Client